وقتی به اصفهان رسیدم

اصفهان مثل همیشه شلوغ  بود  ، چمنها هنوز بوی چمن می داد ، سبز بود

انگا ر همه چیز سر جای خودش بود

اما ... زاینده رودی  نبود ، قایقها به گل نشسته بود

اصفهان بدون آب !!!

...

نویسنده : الهه ...