صدا زدن تو ... کار من ... نیست !

  مرا ... ساده ... صدا بزن ...

 مدتهاست ... منتظرم...

 ولی ... نمیفهمی و دیر ...میشود !

 من از نیامدنت ...خسته ام

 و کم کم ... باور کرده ام ... که تو ...  

  باران ... نیستی ...

 سرزده  نمیباری و خوشحالم نمیکنی!

 شکل گلها هم نیستی ...  بهار نمیایی ...

  معجزه نمیکنی ...

 یعنی ...

 دلواپسم نیستی ... دنبالم نمیگردی ...

 اصلا ... از جنس دیگری هستی ...

 ساده ... عاشق نمیشوی ...

 ارزان میخری و گران میفروشی ...

 صادقانه میگویم :

 آخر ... ثروتمند میشوی ...

 اما ... اینگونه که باشی ...

 دوستت ندارم !

 نویسنده : الهه ...