باز آی و ... دل تنگ مرا ... مونس جان باش

وین سوخته را ... محرم اسرار نهان باش

زان باده ... که در ... میکده عشق ... فروشند

ما را ... دو سه ساغر بده و ... گو ... رمضان باش

در خرقه ... چو آتش زدی ای ... عارف سالک

جهدی کن و ... سر حلقه رندان جهان ... باش

دلدار ... که گفتا ... به تو ام  ... دل نگرانست

گو ... میرسم اینکه ... بسلامت ... نگران باش

خون شد ... دلم از ... حسرت آن ... لعل روانبخش

ای درج محبت ... به همان مهر و نشان ... باش

تا ... بر دلش از ... غصه ... غباری ننشیند

ای سیل سرشک ... از عقب نامه ... روان باش

حافظ ... که هوس می کندش ... جام جهان بین

گو ... در نظر آصف جمشید  مکان ... باش

حافظ شیراز