این روزها ...در دفتر ذهنم  ... مشکلات را ... کم رنگشان میکنم

تا خوشی ها ... به زندگی ام ...سرک ... بکشند

و از هجوم اینهمه نگرانی و دغدغه ... نترسند !

خدا ... آب ... آسمان ...

گلهای زیبا  ... حرفهای خوب  ... آرزوهای قشنگ ...

 همه را  چیده ام کنار هم ...

دلم ... یک دوست میخواهد ... دوستی که با او بتوانم

 بلند بلند ...  همه آرزوهایم را ...  بگویم

 و  آهسته ... آهسته  ... همه مشکلاتم را ...

و  او بگوید ...  همه چیز ... درست می شود

نگران ... نباش.

الهه ...