عشق می فرمایدم... مستغنی از دیدار باش

چندگه... بایار بودی ...چندگه... بی یار باش...

شوق می گوید... که اسان نیست بی او.. زیستن

صبر می گوید ....که باکی نیست ...گو دشوار باش!

وصل خواری بر دهد ...ای طایر بستان پرست

گلستان خواهی قفس ...مستغنی از... گلزار باش

وصل اگر اینست و ذوقش ...این که من دریافتم!

گر ز حرمانت بسوزد هجر ...منت دار باش

صبر خواهم کرد... وحشی ...از غم نادیدنش

من چو خواهم مرد ...گو...از حسرت دیدار باش

     وحشی بافقی