مادرم همان کسی است ... که  عاشقانه ... مرا ... دوست دارد ...

خسته نمی شود...

ادعایی هم ... ندارد ...

بدیهایم را  نمی بیند ...

و خوبیهایم را می ستاید ...

و هر روز و هر لحظه آرزوی خوشبختی و سلامتی من را دارد...

برای او عشق پایانی ندارد و دوست داشتن تکراری نمی شود ...

او بهترین و بی نظیر ترین ... انسان روی زمین... برای من است

مادر مهربانم رویایی ترین آرزوها را ... برایت... آرزو می کنم  ...

سلامت باشی و همیشه باشی ...

الهه ...