آسمان من... همیشه... آبی ست

اگر نبود ... به زندگی... لبخند نمی زدم

به غمها... نمی خندیدم

و هر شب... به امید فردا ... رویاها را... نمی شمردم

آسمان من... آبی ست

اگر نبود ... به راستی ... ایمان نداشتم

و دروغ گفتن ... برایم ...  سخت... نبود

آسمان من... آبی ست

اگر نبود ... همه موجودات را ... عاشقانه دوست نداشتم

و به راحتی ...به گربه کنار کوچه...سنگ ... می زدم

و عاشق پرواز... نبودم

آسمان من... آبی ست

اگر نبود ... این همه... صبوری... نداشتم

 سکوت را... می شکستم

و در سیاهی زمین ... گم می شدم

آسمان من...  همیشه ... آبی است.

 نویسنده : الهه ...