آیین دستگیری ... زاهل جهان... نیاید

 

 

بانک درای همت ... زین کاروان... نیاید

 

 

ای عندلیب ... خو کن... با خار غم ... که هرگز

 

 

بوی گل مروت ... زین بوستان ... نیاید

 

 

بر حرف اهل حاجت ... گوش قبول ... بگشای

 

 

کاین حرف را ... نگوید ... کس  تا به جان ... نیاید

 

 

ناچار ... کشته غربت ... دل را ... وگرنه هرگز

 

 

مرغی بود ... که یا دش ... از آشیان ... نیاید

 

 

کم آیدم ... بخاطر ... همصحبتان جانی

 

 

کاتش ... به جان ... نگیرد ...دل در فغان ... نیاید

 

 

تیر دعا ... چه خوبست ... گر بر نشان ... توان زد

 

 

اما ... چه چاره سازم ... گر بر نشان ... نیاد

 

 

وحشی ... دگر ... نیاید ... سویم ... عروس دولت

 

 

روزی... بیاید آخر ... گر این زمان ... نیاید

 

وحشی بافقی

 

عندلیب : بلبل

 

..................................................................................................

 

 

ماه آذر ... ماه تولد من هست  ...  اما .... اقرار می کنم ... عاشق بهارم

 

 

امروز بعد مدتها... یک چند خطی نوشتم :

 

 

 

همه اشتباهاتم به عاشقانه دیدن بود

 

 

عاشقانه خندیدن ، دل بستن  ، دویدن

 

 

پاییز را ... باورنداشتم

 

 

از بوی چمنها ... مست شدم

 

 

و با بهار... متولد شدم ...

 

 

 

آسمانها را... نفس نفس... بوییدم

 

 

من عاشقانه  ،  به فرداها ...  پناه بردم

 

 

و رویا  ها... در لحظه به لحظه زندگی من ... درخشید

 

 

که سبز ماندم ...  وگرنه... نفسی نمانده بود و دل گرفته بود

 

 

من...  با رویاها...  پرواز کردم ...

 

 

نه ... اشتباهی .. درکار نبود

 

 

من  ... عاشقانه ... زندگی کردم

 

 

نویسنده : الهه ...