خدای مهربانیها  ... همین نزدیکیهاست

خیلی دور نیست

...

نویسنده : الهه ...