بجور ...ترک محبت ...خلاف عادت ماست

وفا... مصاحب دیرینه محبت ماست

تو و خلاف مروت ...خدا نگه دارد

بما ...جفای تو از... بخت بی مروت ماست

بسا... گدان ... بشهان ... نرد عشق ...باخته اند

به ما... مخند ...که این رسم بد ...نه بدعت ماست

به دیگری نگذاریم ... مرده ایم ...مگر !

نشان تیر تغافل شدن ... که خدمت ما ست

تویی ...که عزت ما می بری ... به کم محلی

وگرنه ... خواری عشقت ... هلاک صحبت ماست

بدعوی ...امده بودیم... چاشنی کردیم

کمان تو ...نه به بازوی صبر و طاقت ماست

هزار بنده ... چو وحشی ... خرید و کرد ازاد

کند مضایقه ... در یک نگه ...که قیمت ماست

 

وحشی بافقی