بهار ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیباترین آرزوها را با تو آرزو کردم

 

 همه رویاهای دست یافتنی من تو بودی

 

 تعطیلی های شیرین نوروزی  ، بهاری ترین فصل زندگی من بود

 

 فصلی که آرزوها ... تازه تازه شکوفه میداد

 

  و سرسبزی طبیعت ، بهانه همه خنده هایم بود

 

  بهار ..یک فصل نبود ...

 

 همه زندگی بود

 

 اقراری سخت است که ...

 

 شناسنامه من ، از پاییز تازه می شود... رنگ می گیرد ...

 

 ولی من عاشقانه  با بها ر ،  متولد !

 

  ...

 

 شاید پاییز فصل شاعرانه ای باشد

 

  اما   ...  شعرهای من  بهاری بود

 

  بهار ...برای من شروع همه خوبیها بود 

 

  ...

 

  هر روزتان بهاری و سرسبز ...

 

 

 

نویسنده : الهه