یادی از ... آسمان آبی کن

به اقاقی ...گهی ... نگاهی کن

شاخه های امید... سرسبزند

تو به فردا ... فقط ... سلامی کن !

نویسنده :  الهه ...

تقدیم به یک دوستی که این روزها ...خیلی خوشحال نیست