من هنوز می توانم  هر صبح زیر آسمان آبی شهرمان بایستم

نفس عمیقی بکشم ...

و به گلها ، گنجشکها ، کبوترها ، گربه ها ، آدمها و حتی عابر بانک نزدیک

 خانه مان با صدای بلند سلامی بگویم

و این سلام خالصانه ترین کلمه ای هست که

با تمام وجود به روزگار تقدیم می کنم

***

 زمین یا آسمان ... قدم زدن یا پرواز کردن ...

چه فرقی می کند!

وقتی خیالت آسوده باشد  همه چیز درست می شود

آنطور که باید باشد .

بهار 89 آمد و می تواند آغازی برای شکفتن هزاران آرزو باشد ...

 باید همرنگ طبیعت شد ... باید از نو آغاز کرد !

*  عیدتان مبارک *

نویسنده : الهه ...