اگر به لطف بخوانی ... مزید الطاف است

وگر بقهر برانی ... درون ما ... صاف است

بیان وصف تو گفتن ... نه حد امکان است

چرا که ... وصف تو بیرون ... ز حد اوصاف است

ز چشم عشق ... توان دید ... روی شاهد ما

که نور دیده عاشق ... ز قاف تا ... قاف است

ز مصحف رخ دلدار ... آیتی بر خوان 

که آن بیان مقامات کشف کشاف است

عدو ... که منطق حافظ ... طمع کند ... در شعر

همان ... حدیث هما و طریق خطافست

 جناب حافظ