امروز ... شاه انجمن دلبران ... یکی است

 

دلبر ... اگر هزار بود ... دل ...بر آن یکی است

 

من ... بهر آن یکی دل و دین ... داده ام به باد ...

 

عیبم مکن ... که حاصل هر دو جهان ... یکی است

 

سودائیان عالم پندار را ... بگوی ...........................

 

سرمایه ... کم کنید ... که  سود و زیان ... یکی است

 

خلقی ... زبان ... بدعوی عشقش ... گشاده اند

 

ای من ... غلام آنکه ... دلش با زبان ... یکی است

 

حافظ  ...بر آستانه دولت ... نهاده  ... سر

 

دولت.... در آن سر است که با آستان... یکی است

 

 جناب حافظ