در آن هوا ... که جز برق ... اندر طلب ...  نباشد

 

گر خرمنی ... بسوزد ... چندین عجب نباشد !

 

مرغی که با غم دل ... شد ... الفتیش حاصل

 

 بر شاخسار عمرش ... برگ طرب ... نباشد

 

در کارخانه عشق ... از کفر ... نا گزیر  است

 

آتش ... کرا بسوزد ... گر بولهب ... نباشد

 

در کیش جان فروشان ... فضل و هنر ... نزیبد

 

 آنجا نسب ... نگنجد ... وینجا ... حسب ... نباشد

 

در محفلی ... که خورشید ... اندر شمار ذره است

 

 خود را ... بزرگ دیدن ... شرط ادب ... نباشد

 

می خور ... که عمر سر مد ... گر در جهان ... توان یافت

 

جز باده بهشتی ... هیچش ... سبب ... نباشد

 

حافظ ... وصال جانان ... با چون تو ... تنگدستی

 

روزی شود ... که با او ... پیوند شب ... نباشد .

 

جناب حافظ