پیش از اینت ... بیش از این ... اندیشه عشاق بود

 

مهر ورزی تو ... با ما ... شهره آفاق ... بود

 

یاد باد ... آن صحبت شبها ... که با نوشین لبان

 

بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق ... بود

 

پیش از این ... کاین سقف سبز و طاق مینا ... برکشند

 

منظر چشم مرا ... ابروی جانان ... طاق بود

 

از دم صبح ازل ... تا آخر شام ابد ...

 

دوستی و مهر ... بر یک عهد و یک ... میثاق  ... بود

 

سایه معشوق ... اگر افتاد ... بر عاشق ... چه شد

 

ما به او محتاج بودیم ... او به ما ... مشتاق بود

 

حسن مهرویان مجلس ... گر چه ... دل میبرد و دین

 

 

بحث ما ... در لطف طبع و خوبی اخلاق ... بود

 

بر در شاهم گدائی ... نکته ای ... در کار ... کرد

 

گفت ... بر هر خوان که  بنشستم ... خدا ... رزاق بود

 

رشته تسبیح ... اگر بگسست ... معذورم بدار ...

 

دستم ... اندر دامن  ساقی  سیمین ساق ... بود

 

در شب قدر ... ار صبوحی  ... کرده ام ... عیبم مکن

 

سر خوش ... آمد  یار و جامی ... بر کنار طاق بود

 

شعر حافظ ... در زمان آدم ... اندر باغ خلد

 

دفتر نسرین و گل را ... زینت اوراق ... بود

 

جناب حافظ شیراز