برو ای طبیبم از سر ... که ز سر ... خبر ندارم

 

بخدا ... رها کنم جان ... که ... ز جان ... خبر ندارم !

 

بعیادتم ... قدم نه ... که ز بیخودی ... شوم ... به

 

می ناب نوش ...  هم ده ... که غم دگر ... ندارم

 

غمم ار خوری ... از این پس ... نکنم ... ز غمخوری ... بس

 

نظری ... بجز تو ... با کس ... بکس دگر ... ندارم

 

ز زرت ... کنند ... زیور ... بزرت ... کشند در بر

 

من بینوا ی مضطر ... چکنم ... که زر ... ندارم!

 

دگرم ... مگو که خواهم ... که ز درگهت ... برانم

 

تو ... برین و من ... بر آنم ... که دل از تو ... بر ندارم

 

من ... اگر چه ... می... پرستم ... مدهید ... می ... بدستم

 

مبرید ... دل ...  ز دستم ... که دل دگر ... ندارم

 

دل حافظ ... ار بجوئی ... غم دل ... ز تند خوئی

 

چه ... بگویمت ... بگوئی ... سر دردسر ... ندارم

 

جناب حافظ