ستاره ... شعله ای از ... جان دردمند من است

 

سپهر ... آیتی از ... همت بلند من است

 

به چشم اهل نظر ... صبح روشنم .. زآنروی ...

 

که تازه رویی عالم ... ز نوشخند من ... است

 

چگونه ... راز دلم ... همچو نی ... نهان ماند ؟

 

که داغ عشق تو ... پیدا ... ز بند بند من ... است

 

در آتش ... از دل آزاده ام ... ولی ... غم ... نیست

 

پسند خاطر آزادگان ... پسند من ... است

 

«رهی » به مشت غباری ... چه التفات ... کنم ؟

 

که آفتاب جهان تاب ... در کمند من ... است .

 

رهی معیری