منم ... که شهره شهرم ... به عشق ورزیدن

 

منم ... که دیده  ... نیالوده ام ... به بد ... دیدن

 

وفا کنیم و  ملامت کشیم و خوش باشیم

 

که در طریقت ما ... کافریست ... رنجیدن

 

به پیر میکده ... گفتم که چیست  راه نجات

 

بخواست ... جام می و ... گفت ... عیب پوشیدن

 

مراد دل ... ز تماشای باغ عالم ... چیست ؟

 

بدست مردم چشم ... از رخ تو ... گل چیدن

 

به می پرستی ... از آن ... نقش خود ... بر آب ... زدم

 

که تا ... خراب کنم ... نقش خود پرستیدن

 

به رحمت سر زلف تو ... واثقم ... ورنه ...

 

کشش ... چو ... نبود از آنسو ... چه سود ... کوشیدن

 

عنان ... به میکده ... خواهیم تافت ... زین مجلس

 

که وعظ بی عملان ... واجب است ... نشنیدن

 

ز خط یار ... بیاموز ... مهر با رخ خوب

 

که گرد عارض خوبان ... خوش است ... گردیدن

 

مبوس ... جز رخ ساقی و جام می ... حافظ

 

که دست زهد فروشان ... خطاست ... بوسیدن

 

جناب حافظ