به دور لاله ... قدح گیر و بی ریا ... میباش

 

به بوی گل ... نفسی ... همدم صبا ... میباش

 

نگویمت ... که همه سال ... می پرستی ... کن

 

 سه ماه ... می ... خور و نه ماه ... پارسا ... میباش

 

چو پیر سالک عشقت ... به می ... حواله ... کند

 

بنوش و  .... منتظر رحمت خدا ... میباش ...

 

گرت ... هواست ... که چون جم ... به سر غیب  ... رسی

 

بیا و ... همدم جام جهان نما ...میباش

 

چو غنچه ... گر چه ... فروبستگی ست ... کار جهان

 

تو ... همچو ... باد بهاری ... گره گشا ... میباش

 

وفا ... مجوی ز کس ... ور سخن ... نمی شنوی

 

به هرزه ... طالب سیمرغ و کیمیا ... میباش

 

مرید طاعت بیگانگان ... مشو ... حافظ

 

ولی ... معاشر رندان پارسا ... میباش

 

جناب حافظ