دریکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان

 به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که ''شجاعت یعنی چه؟''

.

.

.

محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود : ''شجاعت یعنی این''

و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته بود !

اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود

و همه به اتفاق و بدون استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند

فکر میکنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟

.

.

.دکتر شریعتی