.............................................................................

 

 

..............................................................................

 

 

..............................................................................

 

..............................................................................

 

 

.............................................................................

 

 گل ...  نعمتی ست  ... هدیه فرستاده از بهشت

 

مردم .. کریم تر ... شوند ... اندر ...  نعیم گل

 

ای گل فروش ... گل ... چه فروشی ... بجای سیم !

 

وز گل ... عزیز تر ... چه ستانی ... به سیم گل ؟

 

 شاعر : کسایی مروزی  ( قرن چهارم )