@};-  پدر من ... مرد مهربان و مسئولیت پذیری است

و باور دارم  که بدون خانواده ...  آب هم که میخورد ...

 به دلش نمی نشیند ! ...

 هرگز تنها مسافرت نرفته ...

و برای درس خواندن ما ... ارزش زیادی قائل است  ...

موهای پدرم سفید شده اما  هیچ وقت از کار کردن خسته نمی شود ...

گاهی و فقط گاهی عصبانی میشود ...نگران

ولی بی نظیر ... مهربانقلب ... تکیه گاه محکم ...و چشم و چراغ خانه ماست ...

حضورش در خانه  ... یعنی همه چیز ... روبراه است ...

و زندگی در بهترین حالت ممکن ... ادامه دارد ...

پدرم هر روز به بازار می رود و برای خانه ما یک دنیا برکت می آورد ...

و بهتر از هر کسی میداند سلامتی  با ارزش ترین نعمت دنیاست

و بارها به ما میگوید اول سلامتی ...بعد ...

اعتقاد دارد سر سفره حتما باید نان و آب باشد ...

بیشتر از هر کس خدا را شاکر است ...

و  از سر صداقت دعاهای پدر است که خانه ما بهترین جای دنیاست ...

@};- @};- @};- ...

نویسنده : الهه ...