یوسف گم گشته ... باز آید به کنعان ... غم مخور

کلبه احزان ... شود ... روزی ... گلستان ... غم مخور

ای دل غمدیده ... حالت ... به ... شود ... دل... بد مکن

وین ... سر شوریده ... باز آید ...بسامان ... غم مخور

گر ... بهار عمر ... باشد ... باز ... بر تخت چمن

چتر گل ... در سر کشی ... ای مرغ خوشخوان ... غم مخور

دور گردون ... گر دو روزی ... بر مراد ما... نرفت

دائما ... یکسان ... نباشد ... حال دوران ... غم مخور

هان ... مشو نومید ... چون ... واقف نه یی ... از سر غیب

باشد ... اندر پرده ... بازیهای پنهان ... غم مخور

ای دل ار ... سیل فنا ... بنیاد هستی ... بر کند

چون ... تو را ... نوح است ... کشتی بان ... ز طوفان ... غم مخور

در بیابان ... گر...  به شوق کعبه ... خواهی ...  زد قدم

سرزنشها ... گر کند ... خار مغیلان ... غم مخور

گر چه ... منزل ... بس ... خطرناک است و مقصد ... بس ... بعید

هیچ ... راهی نیست ... کانرا ... نیست ... پایان ... غم مخور

حال ما ... در فرقت جانان و ابرام رقیب ....

جمله ... میداند ... خدای حال گردان ... غم ... مخور

حافظا ... در کنج فقر و خلوت شبهای تار ...

تا بود ... وردت ... دعا و درس قرآن ... غم ... مخور

جناب حافظ

..........................................

پازل های زیادی باید جابه جا بشه ... تا یک اتفاق خوب رخ بده ...

گاهی باید اتفاق های خوب را شمرد و به پازل های زیادی که به خاطر اون اتفاق

جابجا شده ...  فکر کرد !!!!

 حکایت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ...

حقیقت داره...

گاهی این حقیقت بزرگ را از یاد میبریم !!!

 نویسنده : الهه ...