این عکس بسیار زیباست @};- @};- @};- ...

کاش ما آدمها قدر زیبایی های واقعی را میدونستیم  ...

و اینقدر بی رحمانه با طبیعت ... که خالصانه می بخشه...

به  حیوانات ... که با همه تغییراتی که ما در روی کره خاکی به وجود 

آوردیم ... مظلومانه کنار اومدند  ... ظلم نمی کردیم !!!

همیشگی نیستیم اما ... تا وقتی هستیم ... هیچ کس را از آزار و اذیت

بی نصیب نمی گذاریم !

حتی به خودمون هم رحم نمی کنیم!!!؟