بخشیدن اشتباهات دیگران ... کار هر کسی نیست

شاید کسی که دنیا را با چشمانش میبیند ... معنی دیدن را نتواند بیان کند

اما ... کسی که سالها دنیا را با نگاهش دنبال میکرده و حالا گمشده هایش 

را با هیچ چشمی نمی تواند پیدا کند ...

 دیدن و ندیدن را... رنگ به رنگ  ... سفید به سیاه بتواند تفسیر کند ...

و شاید اینگونه است که می تواند چشمانی را ببخشد که

بخشیدن بلد نبود ... و سالها پیش درهذیانی از عشق و نفرت ...

عشق را با اسید ... معنی کرد !

نویسنده : الهه ...