مادرم می خندد و دنیا گلستان می شود ...

پیش او ... پاییز ...همرنگ  بهاران می شود...

زندگی سخت است و من خسته ز جور روزگار

با نگاهش زندگانی ... سهل و اسان می شود

مادرم ...دریاست ...آرام و متین و ساده است

دیو هم با دیدن او ...   پاک  ... انسان می شود

...

مادرم می خندد و دنیا گلستان می شود ...

...

الهه ...