از دیده ... خون دل ... همه بر ... روی ما ... رود

بر روی ما ... ز دیده ... چگویم ... چها ... رود

ما ... در درون سینه ... هوایی ... نهفته ایم

بر باد ... اگر رود ... دل ما ... زان هوا ... رود

خورشید خاوری ... کند از ... رشک ... جامه چاک

گر ... ماه مهر پرور من ... در قبا ... رود

بر خاک راه یار ... نهادیم ... روی خویش

بر روی ما ... رواست ... اگر ... آشنا ... رود

سیل است ... آب دیده و ... هر کس ... که بگذرد

گر ... خود ... دلش ...  ز سنگ بود ... هم ... ز جا ... رود ...

ما را ... به آب دیده ... شب و روز ... ماجراست

زان رهگذر ... که بر سر کویش ... چرا ... رود

حافظ ... به کوی میکده ... دایم ... بصدق دل

چون صوفیان صومعه دار ... از صفا ... رود

جناب حافظ