من زمین و آسمان را عاشقانه دوست دارم ...

 به گلها سلام می گویم ... جواب میگیرم .

به طبیعت اعتماد می کنم

از زمستان تا بهار ...

...