دست هایم کوچک بود...

اما ... کم نبود !

دست کم گرفتی !؟

نویسنده : الهه ...