جانا ... به غریبستان ... چندین ... به چه می مانی

بازا ... تو از این غربت ... تا چند ... پریشانی

صد ... نامه ... فرستادم ... صد راه ... نشان دادم

یا نامه ... نمی خوانی ... یا راه ... نمی دانی

گر نامه ... نمی خوانی ... خود ... نامه ... تو را ... خواند

ور ... راه ... نمیدانی ... در پنجه ره دانی

بازا ... که در آن محبس ... قدر تو ... نداند کس

با ... سنگ دلان ... منشین ... چون ... گوهر این کانی

ای ... از دل و جان ... رسته ... دست از ... دل و جان ... شسته

از دام جهان ... جسته ... بازا ... که ز ... بازانی

هم ... آبی و ... هم جویی ... هم ... آب ... همی... جویی

هم شیر و هم آهویی ... هم ... بهتر از ... ایشانی

چند است ... ز تو ... تا جان ... تو ... طرفه تری ... یا... جان

آمیخته ای ... با جان ... یا ... پرتو جانانی ...

نور قمری ... در ... شب... قند و شکری ... بر ... لب

یارب ... چه کسی ... یا رب ... اعجوبه ربانی

هم دم ... ز تو ...زیب و فر ... از ما ... دل و جان و سر

بازار ... چنین ... خوش تر ... خوش ... بدهی و بستانی

از عشق تو ... جان... بردن ... وز ما ... چو شکر ... مردن

زهر از ... کف تو ... خوردن ...  سرچشمه حیوانی

مولانا جلال الدین محمد بلخی