نمی خوام  کلمه خوبی را معنی کنم  چون برای هر کس معنی خاصی داره...

ولی به نظرم ...

بعضی ها خوبند اما بعضی ها  فقط در جایگاه یک انسان خوب قرار دارند ...

و این دو کاملا متفاوت است

انسانهای خوب در هر جایگاهی باشند  ...  خوبند

حتی اگر انتظار خوبی ازشون نداشته باشی ... باز خوبی میکنند

انگار غیر از خوب بودن و خوب ماندن کار دیگه ای بلد نیستند ...

...

بعضی ها صرفا  در جایگاه یک انسان خوب هستند ...

انتظار می رود همیشه خوب ودرست رفتار کنند ...

ولی چون ذاتا انسانهای خوبی نیستند

با توجه به شرایط گاهی خوبند و گاهی بدند ... 

و بدی این افراد برای دیگران گران تمام میشود ... 

حتی بیشتر از انسانهای به ظاهر بد ...

چون از گروه آخر  فقط انتظار بد بودن داریم

 و حقیقت وجودشان برای دیگران روشن و آشکاره .

با این همه گاهی اشتباه میکنم و این جمله را بارها و بارها به خودم میگم

  هنوز فرق خوب و بد را نمی دانی !

 

 نویسنده :  الهه ...