گریه نکن ...


جهان ... پر شده از نمره های بیست!


دانش آموزان زرنگتر ...


بمب های بزرگتری ... خواهند ساخت


اگر ... قلب های کوچکتری ... داشته باشند


و هیچ کس ...


نمره مهربانی دست های تو را ...


وقتی ... به گربه های گرسنه ... غذا می دهی


در کارنامه ات... نخواهد نوشت !!!

 
دامن چین دارت را بپوش و بچرخ ...

 

جهان ... به ساز تو ... میرقصد


من برای معلمت ... نامه ای خواهم نوشت


و به او ... خواهم گفت ...

 
از مشق های زیاد ... که انگشت های کوچکت را ...  خسته می کند

 

بیزارم .

 

شاعر : راضیه بهرامی خوشنود