عمریست ... تا ... براه غمت ... رو نهاده ایم

روی و ریای خلق ... به یکسو ... نهاده ایم

هم  جان ... بدان ... دو نرگس جادو ... سپرده ایم

هم دل ... بر آن ... دو سنبل هندو ... نهاده ایم

ما ... ملک عافیت ... نه به لشکر ... گرفته ایم

ما ... تخت سلطنت ... نه به بازو ... نهاده ایم

در گوشه امید ... چو نظارگان ماه  ...

چشم طلب ... بر آن ... خم ابرو ... نهاده ایم

بی ناز نرگسش ... سر سودائی ... از ملال

همچون ... بنفشه ... بر سر زانو ... نهاده ایم

ننهاده ایم ... بار جهان ... بر دل ضعیف

این ... کار و بار بسته ... به یکسو ... نهاده ایم

تا ... سحر چشم یار ... چه بازی کند ... که باز

بنیاد ... بر ... کرشمه جادو ... نهاده ایم

عمری ... گذشت و ما ... به امید اشارتی

چشمی ... بر آن ... دو گوشه ابرو ... نهاده ایم

گفتی ... که حافظا ... دل سرگشته ات ... کجاست ؟

در حلقه های آن ... سر گیسو ... نهاده ایم .

جناب حافظ