ای شب از رویای تو  ... رنگین شده

 سینه از عطر توام ... سنگین شده

 ای به روی چشم من ... گسترده خویش

 شادیم بخشیده از اندوه  ... بیش

 همچو بارانی که شوید جسم خاک

 هستیم زآلودگی ها ...  کرده پاک

  ...

 ای ز گندمزارها ... سرشارتر

 ای ز زرین شاخه ها ...  پر بارتر

 ای در بگشوده ... بر خورشیدها ...

 در هجوم ظلمت تردیدها ...

 با توام  ... دیگر ... ز دردی ... بیم نیست

 هست اگر ... جز درد خوشبختیم ...  نیست

  ...

 ای دو چشمانت  ... چمنزاران من

 داغ چشمت  ... خورده بر چشمان من

 پیش از اینت  ... گر که در خود داشتم

 هرکسی را ... تو ... نمی انگاشتم

 

 درد تاریکیست  ... درد خواستن

 رفتن و بیهوده ...  خود را کاستن

 سر نهادن ... بر سیه دل ... سینه ها

 سینه آلودن ...  به چرک کینه ها

 در نوازش ...  نیش ماران ... یافتن

 زهر در ... لبخند یاران ... یافتن

  ...

 آه،... ای با جان من ... آمیخته

 ای مرا ...  از گور من ... انگیخته

 چون ستاره ...  با دو بال زرنشان

 آمده ... از دور  ... دست آسمان

 ...

 در جهانی  ... اینچنین ... سرد و سیاه

 با قدمهایت ...  قدمهایم ... براه

  ...

 آه... ای ...  روشن طلوع بی غروب

 آفتاب سرزمین های جنوب

 آه، آه  ... ای ... از سحر ...  شاداب تر

 از بهاران ...  تازه تر ... سیراب تر

 عشق  ... دیگر نیست این ...  این ... خیرگیست!

 چلچراغی ... در سکوت و تیرگیست!

 عشق ... چون ... در سینه ام ... بیدار شد

 از طلب ... پا تا سرم  ... ایثار شد

 

 این دگر  ... من نیستم ...  من نیستم

 حیف از آن ...  عمری ...  که با من ... زیستم

 ...

 این دل تنگ من و این دود عود ؟

 در شبستان ... زخمه های چنگ و رود ؟

 این فضای خالی و پروازها؟

 این شب خاموش و این آوازها؟

  ...

 ای مرا  ... با شور شعر  ... آمیخته

 اینهمه ... آتش ...  به شعرم  ... ریخته

 چون ... تب عشقم  ... چنین  ... افروختی

 لاجرم ...  شعرم ... به آتش ...  سوختی

 شعر از فروغ فرخزاد