این روزها ... شعرها را ... تند تند ... میخوانم و میگذرم ...

  وقتی ... در وصف آنچه هست ... کم می آورم ...

  نمیدانم ... چه باید بگویم !؟

  از هر هزار بیت ...  تنها یک بیتش ... با دلم  ...جفت و جور می شود ...

  تازه ... آن هم ... با تو ... جور ... در نمی آید !

  نویسنده :  الهه ...