گاهی وقتها  ... باید خودت را ... به خدا بسپاری ...

البته ... همیشه همینطور است ...

اما گاهی دلت هم  ... بی صبرانه میخواهد که همینطور باشد !

آنوقت ... بی خبر از خبرهای دور و برت ... خوشبخت ترین انسان  میشوی ...

دلت میخواهد ... هوایت را داشته باشد و بهترینها را ... برایت بخواهد

انگار ... همه دنیا ... با توست !

تو ... فقط باید ...  آرزو کنی .

الهه ...