اگر به لطف بخوانی... وگر به جور برانی

تو پادشاهی و ما... بنده توییم ...تودانی

تو را اگر چه نیاز کسی... قبول نیفتد

 من از جهان ...به تو نازم ...که نازنین جهانی

 به هر کسی که نشستی ...مرا به خاک نشاندی

 دگر به کس منشین ...تا به اتشم ننشانی

 به هر کجا که رسیدم ... ز خوبی تو شنیدم

چو روی خوب تو دیدم ...هنوز بهتر از انی!

 طریق مهر تو ورزم ...به هر صفت که توانم

تو نیز مرحمتی کن ...به ان قدر که توانی

 ز روی شوق "هلالی " هوای بزم تو دارد

 دراین هوس ...غزلی گفت ...تا بلطف بخوانی

 هلالی جغتایی