آمدم  ... از سر نو ... بر سر پیوند قدیم

 

نو شد آن ...  سلسله کهنه و آن ... بند قدیم

 

آمدم  ... من به سر گریه خود... به که تو نیز

 

بر سر ناز خود آیی و  ... شکر خند قدیم

 

به وفای تو  ... که تا ... روز قیامت باقیست

 

عهد دیرین ... به قرار خود و ... سوگند  قدیم

 

نخل تو ... یک دو ثمر داشت... به خامی ... افتاد

 

من و پروردن آن  ... نخل برومند قدیم

 

بهر آن ... حلقه بگوشیم ... که بودیم ...  ای باد

 

برسان ...  بندگی ما ... به خداوند قدیم

 

خلوتی خواهم و در بسته ویک  ... محرم راز

 

که گشایم ...  سر راز و گله ای چند قدیم

 

وحشی... آن سلسه نو کرد  ... که آینده ز نو

 

پند گویان قدیمی  ... به سر پند  قدیم

 

 

    وحشی بافقی