نزدیک ما ... سگان درت ...جا ... نمی کنند

 

مردم ... چه احتراز ...  که از ما ... نمی کنند!

 

رسم کجاست؟ تو بگو ...در کدام ... ملک

 

دل می برند و ...  چشم ... به بالا ... نمی کنند؟

 

رحمی ...  نمی کنی...  مگر این  ...محرمان تو

 

اظهار حال ما ... به تو اصلا  ... نمی کنند!

 

لیلی ... تمام گوش و ندیمان بزم خاص

 

ذکر اسیر بادیه قطعا... نمی کنند!

 

این قرب و بعد  ... چیست؟ نه ما  ... جمله  ...عاشقیم!

 

آنها ...  چه کرده اند ...که اینها  ... نمی کنند؟

 

عشق ... آن دقیقه نیست  ... که از کس ... توان ... نهفت

 

مردم ...  مگر ... نگاه به بالا... نمی کنند!؟

 

پند عبث ...  بلاست ...بلی  ...زیرکان عشق

 

بیهوده ...  جا  ... به گوشه صحرا ... نمی کنند

 

این ...  طرفه بین ...که تشنه لبان را  ... به قطره ای

 

صد احتیاج... هست  و تمنا  ... نمی کنند!

 

وحشی ...  چه کرده ای تو ؟ که خاصان بزم او

 

هرگز  ... عنایتی ...به تو پیدا  ... نمی کنند !

 

 

      وحشی بافقی