به کجا چنین شتابان؟

 

 

            گون از نسیم پرسید

 

"دل من گرفته زاین جا...

 هوس سفر نداری ...

 

 

 ز غبار این بیابان ؟"

 

" همه  ... ارزویم ... اما 

 

 

                  چه کنم ... که بسته پایم ..."

 

 

"به کجا چنین شتابان ؟"

 

"به هر ان کجا که باشد ...به جز این سرا ... سرایم "

 

" سفرت به خیر ... اما ... تو و  دوستی  ... خدا را ...

 

چو از این کویر وحشت ... به سلامتی  ... گذشتی ... 

 

به شکوفه ها ... به باران ... 

 

برسان سلام ما را ... ."

 

 

 شاعر : دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی