ما ... چو پیمان...با کسی بستیم ...دیگر نشکنیم

گر همه... زهر است ...چون  خوردیم ...ساغر ... نشکنیم

پیش ما ... یاقوت ...یاقوتست و ... گوهر ...گوهر است

داب ما ... اینست ...یعنی ... قدر گوهر... نشکنیم

هر متاعی را ... در این بازار ... نرخی بسته اند

قند اگر ...  بسیار شد ... ما نرخ شکر ... نشکنیم

عیب پوشان هنربینیم ...ما... طاوووس را

پای پوشانیم ... اما ... هرگزش... پر ... نشکنیم

ما درخت افکن ...نه ایم ... آنها ... گروه دیگرند

با وجود صد تبر ... یک شاخ بی بر ... نشکنیم

به که ... وحشی را ... در این سودا ...نیازاریم ...دل

بیش از اینش ... در جراحت ... نوک نشتر ... نشکنیم

 

شاعر : وحشی بافقی

 

دا ب : خوی و طبیعت - منش