قصدم... آزار شماست!

 

اگر این گونه... به رندی ...

 

با شما

 

            سخن... از کامیاری خویش

 

 در میان می گذارم

 

-  مستی و راستی -

 به جز آزار شما

                 هوایی

در سر

 

      ندارم !

 

اکنون که ...زیر ستاره ی دور

 

بر بام بلند

 

مرغ تاریک است

 

           که می خواند

 

اکنون که ... جدایی گرفته

 

سیم از سنگ ... و حقیقت... از رویا

 

و پناه از توفان را

 

برده گان فراری

 

حلقه بر دروازه ی  سنگین زندان اربابان خویش ... باز کوفته اند

 

و آفتابگردان های دو رنگ

 

ظلمتگردان شب ... شده اند

 

و مردی و مردمی را ...

  همچون... خرما و عدس ...به ترازو... می سنجند

 

با وزنه های زر ...

 

و هر رفعت را ...

 

                  دستمایه

 

                              زوالی ست ...

 

و شجاعت را ... قیاس از ... سیم و زری می گیرند

 

که به انبان ... کرده باشی

 

اکنون که ... مسلک

 

                        خاطره ای... بیش نیست

 

یا کتابی ... در کتابدان

 

و دوستی ...

 

            نردبانی ست

 

که نجات ... از گودال را

 

پا بر گرده ی  او ... می توان... نهاد

 

و کلمه انسان

 

               طلسم احضار وحشت ...است و

 

اندیشه آن

 

            کابوسی که ... به رویای مجانین... می گذرد

 

ای شمایان !

 

حکایت شادکامی خود را

 

                               من

 

رنجمایه ی جان ناباورتان ...می خواهم !

 

     احمد شاملو (کتاب  آیدا : درخت و خنجر و خاطره )

 

............................................................................

 جمله هایی که دلم نمی خواهد هرگز از یاد ببرم :

 

   خوبی

 

 

 وقتی... خوبی ...فراموش می شود

 

دیگر از این دنیا ...بی نیاز می شوم

 

چون... چیزی برای دوست داشتن... نمی ماند !

 

همه چیز... بد می شود !

 

نویسنده : الهه ...