گاهی دلم میخواد به همین اندازه ساده باشم :

ساده بودن

ساده حرف زدن

ساده نوشتن

به همین اندازه  ... ساده ام

به سادگیم ...  طعنه نزن

که همرنگ تو  ... نمیشوم.

 نویسنده : الهه...