ما در مقام صبر ... فشردیم ... گام خویش

 یک گام ... آنطرف... ننهیم ... از مقام خویش

 این مرغ تنگ حوصله را ... دانه ای ...بس است

 صیاد ما ... به دانه ... چه آراست... دام خویش؟

فارغ نشین ...که حسن ... بهر جا... که جلوه کرد

 مخصوص هیچکس ... نکند ... لطف عام خویش

دل شد ... کبوتر لب بامی ... که صد رهش

 سازند ... دور و ...باز ... نشیند ... به بام خویش

وحشی ... رمیده ایست... که رامش ... کسی نساخت

 آهوی دشت را ... نتوان ساخت ... رام خویش

وحشی بافقی