خوشا ... دلی ... که مدام ... از پی نظر ... نرود

 

  خوشا ... دلی ... که مدام ... از پی نظر ... نرود

 به هر ... درش  ... که بخوانند ... بی خبر ... نرود

 طمع ... در آن لب شیرین ... نکردنم اولی

 ولی ... چگونه ... مگس ... از پی شکر ... نرود

 سواد دیده غم دیده ام ... به اشک ... مشوی

 که نقش خال تو ام ... هرگز ... از نظر ... نرود

 ز من ... چو باد صبا ... بوی خود ... دریغ ... مدار

 چرا ... که بی سر زلف تو ام ... به سر ... نرود

 دلا ... مباش ... چنین ... هرزه گرد و هر جایی

 که ... هیچ کار ... ز پیشت ... بدین هنر ... نرود

 مکن ... به چشم حقارت ... نگاه ... در من مست

 که ... آبروی شریعت ... بدین قدر ... نرود

 من گدا ... هوس سرو قامتی ... دارم

 که دست ... در کمرش ... جز ... به سیم و زر ... نرود

 تو کز  ... مکارم اخلاق عالم دگری ...

 وفای عهد من ... از خاطرت ... به در ... نرود

 سیاه ... نامه تر از خود ... کسی ... نمی بینم !

 چگونه ... چون ... قلمم ... دود دل ... به سر ... نرود

 به تاج هدهدم ... از ره ... مبر ... که باز سفید

 ز کبر ... در پی هر ... صید مختصر ... نرود

 بیار ... باده و ... اول ... به دست حافظ ... ده

 به شرط آنکه ... ز مجلس ... سخن ... به در ... نرود

 حافظ شیراز

/ 0 نظر / 146 بازدید