آرزو هایی که ... حرام شدند !

 


جادوگری که روی درخت انجیر زندگی میکند

به لستر گفت: یه آرزو کن ... تا برآورده کنم

لستر هم ... با زرنگی آرزو کرد

دو تا آرزوی دیگر هم داشته باشد

بعد با هر کدام از این سه آرزو

سه آرزوی دیگر ... آرزو کرد

آرزوهایش شد نه آرزو ...با سه آرزوی قبلی

بعد با هر کدام از این دوازده آرزو ...

سه آرزوی دیگر خواست

که تعداد آرزوهایش رسید به ۴۶ یا ۵۲ یا...

به هر حال... از هر آرزویش استفاده کرد

برای خواستن یه آرزوی دیگر ...

تا وقتی که تعداد آرزوهایش رسید به...

۵ میلیارد و هفت میلیون و ۱۸ هزار و ۳۴ آرزو

بعد آرزو هایش را پهن کرد روی زمین و

 

شروع کرد به کف زدن و رقصیدنجست و خیز کردن و آواز خواندن


و آرزو کردن برای داشتن آرزوهای بیشتربیشتر و بیشتردر حالی که دیگران میخندیدند و گریه میکردند


عشق می ورزیدند و محبت میکردند

 


لستر ... وسط آرزوهایش نشست


آنها را روی هم ریخت تا شد مثل یک تپه طلاو نشست به شمردنشان تا ......پیر شدو بعد  ... یک شب ... او را پیدا کردند

 

 در حالی که ... مرده بودو آرزوهایش... دور و برش ...تلنبار شده بودند

 


آرزوهایش را شمردندحتی یکی از آنها هم ... گم نشده بود !همشان نو بودند و برق میزدندبفرمائید ...چند تا برداریدبه یاد لستر هم  ... باشیدکه در دنیای سیب ها و بوسه ها و کفش ها


همه آرزوهایش را با خواستن آرزوهای بیشتر

 

 

حرام کرد !!


شل سیلور استاین

/ 1 نظر / 21 بازدید
علی اصغر

خیلی خوب بود