اگر ... دل ... دلیل است... آورده ایم

سراپا ...  اگر ... زرد و پژمرده ایم


ولى ... دل ... به پائیز  ... نسپرده ایمچو گلدان خالى ... لب پنجره


پر از خاطرات ترک خورده ایماگر... داغ دل بود...ما دیده ایم


اگر ...خون دل بود... ما ... خورده ایماگر دل ... دلیل است... آورده ایم


اگر ... داغ ...شرط است... ما برده ایماگر ... دشنه دشمنان... گردنیم


اگر خنجر دوستان... گرده ایمگواهى بخواهید...اینک گواه


همین زخم هایى  ...که نشمرده ایم!دلى سر بلند و سرى ... سر به زیر


از این دست...  عمرى ... به سر برده ایم

 

قیصر امین پور

/ 0 نظر / 16 بازدید